Melding grensoverschrijdende constructies (DAC 6)

Melding grensoverschrijdende constructies (DAC 6)

•    Wie Wat Waarom en Wanneer moet er gemeld worden? 

Op 1 juli 2020 is de Europese richtlijn;  MDR (mandatory disclosure rules) of DAC 6 (hierna: DAC 6) met terugwerkende kracht tot 25 juni 2018 in werking getreden. Op basis van deze richtlijn (in de nationale wet geïmplementeerd in de WIB  (Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen)  moeten intermediairs en/of belastingplichtigen zelf potentieel agressieve internationale fiscale constructies verplicht melden bij de Belastingdienst. Dit zijn fiscale constructies waarbij inwoners van verschillende landen zijn betrokken (dat kunnen zowel vennootschappen als natuurlijke personen zijn) en die mogelijk gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken. Maar ook de meer gebruikelijke grensoverschrijdende adviezen vallen onder de meldingsplicht. De te melden regelingen/adviezen zijn niet per definitie verboden maar de melding is bedoeld om de belastingautoriteiten van de betrokken lidstaten de mogelijkheid te bieden de regeling nader te onderzoeken. DAC 6 ziet op alle belastingen, met uitzondering van de BTW, accijnzen, douanerechten, leges, retributies en sociale zekerheidsbijdragen. 

Het niet nakomen van de verplichtingen van DAC 6 kan worden bestraft met een bestuurlijke boete van (maximaal) € 830.000. 

Internationale fiscale constructies 
Voor de beoordeling of er sprake is van een dergelijke internationale constructie moeten er tenminste twee landen bij zijn betrokken. 

Voor de beoordeling of de structuur potentieel fiscaal agressief is, is een lijst van zogenaamde wezenskenmerken opgesteld. Als de constructie één of meer van deze wezenskenmerken bevat, moet de constructie worden gemeld. Voor een gedeelte van de wezenskenmerken geldt de aanvullende eis, dat het krijgen van een belastingvoordeel het belangrijkste voordeel of een van de belangrijkste voordelen van de constructie is. Ook wel de main benefit test (MBT) genoemd. De wezenskenmerken betreft een lange lijst met grote diversiteit, waardoor een eenvoudige hoofdregel niet is te geven. De open normen in de wezenskenmerken leiden ertoe dat mogelijk ook niet-fiscaal gedreven transacties gemeld moeten worden.

Op wie rust de meldplicht? 
De meldingsplicht ligt in beginsel bij de intermediairs en zogenoemde hulpintermediairs, zoals belastingadviseurs accountants, notarissen, advocaten en financiële adviseurs. De meldingsplicht geldt ook voor personen die niet primair bij het advies betrokken zijn, maar daarvan wel wetenschap dragen en/of daarbij behulpzaam zijn.

In de volgende situaties ligt de meldingsplicht bij de ondernemer zelf:

 • Er is geen intermediair betrokken bij de constructie; 
 • Er is alleen een intermediair van buiten de Europese Unie betrokken bij de constructie;
 • De bij de constructie betrokken intermediair heeft een verschoningsrecht (bijvoorbeeld een advocaat) en hoeft de constructie daarom zelf niet te melden. 

Voor onze klanten betekent dit, dat wanneer wij als intermediair of als hulpintermediair betrokken zijn geweest bij een ‘potentieel agressieve internationale fiscale constructie’, wij die constructie voor jou bij de Belastingdienst moeten melden. Uitzondering hierop is, wanneer een andere intermediair de belastingconstructie al heeft gemeld. Indien wij alleen bekend zijn met de constructie maar er inhoudelijk niet bij betrokken zijn geweest, dan hebben wij geen meldingsplicht. Wellicht moet je dan zelf de constructie bij de Belastingdienst melden. 

Tijdstip van melden en terugwerkende kracht 
De meldingen kunnen bij de Belastingdienst worden gedaan vanaf 1 januari 2021. DAC6 heeft materieel terugwerkende kracht tot 25 juni 2018. Hierdoor gelden er ook verschillende deadlines voor de meldingen:

 • Voor constructies waarvan de eerste stap van de implementatie is gezet in de periode tussen 25 juni 2018 en 1 juli 2020, moet de melding op uiterlijk 28 februari 2021 zijn gedaan;
 • Voor constructies waarvan de eerste stap van de implementatie is gezet in de periode tussen 1 juli 2020 en 1 januari 2021, moet de melding op uiterlijk 31 januari 2021 zijn gedaan; 
 • Nieuwe meldingsplichtige constructies vanaf 1 januari 2021 moeten steeds binnen 30 dagen gemeld worden. 

Wat moet er gemeld worden? 
De volgende gegevens moeten aan de Belastingdienst worden gemeld:

 • Gegevens over de belastingplichtige (vennootschap of natuurlijk persoon). 
 • Een samenvatting van de inhoud van de belastingconstructie.
 • De wezenskenmerken die van toepassing zijn.
 • De relevante nationale wettelijke bepalingen.
 • De implementatiedatum.
 • De relevante EU-lidstaten. 

De melding moet in het Engels worden gedaan via een gegevensportal van de Belastingdienst: https://gegevensportaal.belastingdienst.nl/dac6 
Vanaf 1 januari 2021 kan digitaal melding gedaan worden op deze portal.

Werk aan de winkel dus. Als we kijken naar de forse boetes die (per overtreding!) kunnen worden opgelegd en de deadlines voor de melding zelf, is het belangrijk om nu te starten met de inventarisatie. Is er in jouw situatie sprake van grensoverschrijdende fiscale constructies, dan moeten die worden gemeld in het kader van DAC6

Wij zijn gestart met de inventarisatie voor onze klanten. Als blijkt dat er bij jou sprake is van een of meer grensoverschrijdende constructies die moeten worden gemeld, informeren wij je daar vooraf over. Wij adviseren om zelf ook te inventariseren of je zonder gebruik te maken van een intermediair grensoverschrijdende constructies bent aangegaan. Uiteraard kun je onze hulp hierbij inschakelen. Hiervoor kun je contact opnemen met de fiscale afdeling van ons kantoor.

Joris van Dongen

Joris van Dongen